Grant Ellis | San Diego

San Diego, California. Photo: Ellis.