Grant Ellis | Koa Smith, Off the Wall

Koa Smith, Off the Wall. Photo: Ellis