Monday Photos: Black Sapphire Sea

All Photos: DJ Struntz

[portfolio_slideshow size=large]