Monday Photos: Early Season Pipeline

All Photos: Brent Bielmann
[portfolio_slideshow size=large]