Tonto Tee by Katin ($32) | Model: Emily Valdez | Photos: Mike Smolowe

[portfolio_slideshow size=large]