Chippasodes: France

Chippa Wilson, Nathan Fletcher, and Fergal Smith shred French sandbars